DECYZJA NR 187/MON Z 9 CZERWCA 2009 R.

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi jest podstawowym dokumentem regulującym wzajemną pozafinansową współpracę Sił Zbrojnych RP z partnerami społecznymi.

Dokument ten powstał, aby określić ogólne cele i zasady współdziałania, warunki i procedury zawierania porozumień o współpracy oraz wspierania logistycznego i merytorycznego przedsięwzięć partnerów społecznych.

Ponadto, decyzja nr 187/MON sprzyja budowaniu więzi jednostek wojskowych ze środowiskiem lokalnym, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej.

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane porozumienia z :

 

 • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego>Żagań.
 • 34. Brygada Kawalerii Pancernej im.Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego>Żagań.
 • 10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka>Świętoszów.
 • 23. Śląski Pułk Artylerii>Bolesławiec.
 • Jednostka Wojskowa AGAT im. gen.dyw.Stefana Roweckiego ps “GROT”>Gliwice.
 • 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy im.płk Zygmunta Szendzielarza ps.”Łupaszka”>Lidzbark Warmiński.
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień> Bolesławiec.
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej> Lubań.
 • Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec.
 • Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” Koło Regionalne przy Wrocławskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej> Wrocław.
 • Jednostka Poszukiwawczo Ratownicza “Baryt” ze Stanisławowa.

 

Współpraca ze szkołami :

 

Powyższe przepisy umożliwiają także współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego. Na podstawie odrębnych przepisów możliwe jest także przekazanie szkole mienia ruchomego uznanego za zbędne w Siłach Zbrojnych i materiały dydaktyczne.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie MON udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych. Wiele projektów stowarzyszeń i fundacji realizowanych jest wspólnie m.in. ze szkołami lub bezpośrednio dotyczy młodzieży szkolnej, uczącej się w tzw. klasach mundurowych, np. Cykl szkoleniowy zajęć uzupełniających dla uczniów klas ogólnokształcących o profilu mundurowym „Commando”, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.

Jedną z form wspierania szkół jest Ogólnopolskie Forum Szkół – coroczne przedsięwzięcie, organizowane przez Departament Edukacji,Kultury i Dziedzictwa w celu wspólnego działania na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej.

 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando w zakresie promocji wojska ma podpisane porozumienia z następującymi szkołami :

 

 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej>Lubań
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej>Rakowice Wielkie
 • Zespół Szkół>Lubomierz
 • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego>Złotoryja
 • Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa>Zgorzelec
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych>Piechowice
 • VII Liceum Ogólnokształcące>Legnica
 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych>Dobrodzień
 • Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych>Żagań
 • Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II>Zbąszynek
 • Technikum Leśne>Rogoziniec
 • Zespół Szkół Elektronicznych im Ignacego Domeyki>Bolesławiec
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Henryka Sucharskiego>Bolesławiec
 • Technikum Logistyczne im. gen.Stanisława Sosabowskiego ZDZ Katowice>Bielsko Biała
 • Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego>Cieszyn
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru>Toruń
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen.dr Romana Abrahama>Września
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.bł.Edmunda Bojanowskiego>Henryków
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica>Rzepin
 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1 > Kłodzko
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi>Ostróda
 • Zespół Szkół im. Armii Krajowej>Andrychów
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego>Częstochowa
 • Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego >Sulechów
 • Zespół Szkół zawodowych i Ogólnokształcących > Kamienna Góra 
 • Zespół Szkół Logistycznych > Wrocław
 •  II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka > Bolesławiec
 • Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego > Legnica

 

Ponadto:

 

 • Bolesławieckie Partnerstwo Lokalne „Aktywni z Pasją”
 • Stowarzyszenie Dolina Świekotki>Jastrowiec
 • 15 Specjalna Drużyna Harcerska im. 62 Kompanii Specjalnej „Commando” – Hufca ZHP Leszno.
 • COMMANDO – Ośrodek Szkolenia – Agencja Ochrony > Warszawa
 • Fundacja ,,Pomoc dla Weterana” > Ożarów.

  

Współpraca