III ZAWODY O PUCHAR DOWÓDCY 23 ŚPA DLA KLAS MUNDUROWYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – 9.11.2016

03.11.2016
1. CEL:

a)    Popularyzacja służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej w szczególności klas mundurowych współpracujących z 23 ŚPA i Stowarzyszeniem „COMMANDO”;

b)    Integracja żołnierzy 23 ŚPA z byłymi żołnierzami oraz organizacjami paramilitarnymi działającymi w środowisku cywilnym;

c)    Kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem;

d)    Popularyzacja wśród młodzieży aktywnego spędzenia czasu poprzez zawody sportowe;

 

2. TERMIN:                     09.11.2016r. (środa)

08.00 – 09.00\ przyjazd zespołów,

09.30 – uroczyste otwarcie zawodów,

09.45 – rozpoczęcie zawodów

12.00 – 13.30 żołnierski poczęstunek;

14.00 – uroczyste zakończenie zawodów (dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród).

 

3.   MIEJSCE:                    rejon 23 ŚPA w Bolesławcu

 

4. UCZESTNICY:         reprezentacje szkół mundurowych

 

5. KOMITET ORGANIZACYJNY:

–        Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii;

–        Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”;

 

6. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

–          Sędzia główny;

–          Sędzia crossu;

–          Kierownik strzelania;

–          Sekretarz.

 

7. NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej \kategoria chłopcy\  drużyna zostanie wyróżniona pucharem Dowódcy 23ŚPA i drobnymi upominkami.  Za zajęcie I  miejsca w klasyfikacji generalnej\ kategoria dziewczęta\ drużyna zostanie wyróżniona pucharem Prezesa Stowarzyszenia 62.KS Commando i drobnymi upominkami.Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej\ kategoria drużyny mieszane\ pucharem Prezesa Stowarzyszenia 62. KS Commando. Za zajęcie I, II i III miejsca w crossie drużyny zostaną wyróżnione pamiątkowym medalem.

 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

–        w zawodach uczestniczą sześcioosobowe zespoły, spośród których wyznaczony jest kapitan. Zespół może składać się z uczniów różnych klas mundurowych danej szkoły (np. uczniowie z 1 i 2 klasy w kategorii > chłopcy lub w kategorii > dziewczęta).Szkoła może wystawić zespoły mieszane jednak w tym przypadku musi być 3 chłopców i 3 dziewczęta.

–        każdemu zespołowi towarzyszy wyznaczony przez dyrekcję szkoły nauczyciel lub pełnoletni opiekun zgodnie z wymogami danej szkoły.

–        kapitan oraz opiekun zespołu odpowiada za znajomość przez członków zespołu:

  1. regulaminu zawodów,

b. zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zawodów (zawodnicy muszą być przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią pneumatyczną).

–        wyposażenie uczestników:

  1. Ubiór typu wojskowego (mundur polowy lub podobny zgodny z przepisami ubiorczymi),

  2. Buty (typu wojskowego, traperskiego, harcerskiego, itp.) pełne na podeszwie

  3. z protektorem sznurowane powyżej kostki.

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonych w regulaminie może spowodować dyskwalifikację zespołu lub zawodnika.

–        każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania:

  1. Aktualnej legitymacji szkolnej,

  2. Aktualnego ubezpieczenia NW,

  3. Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (akceptowane są karty zawodnicze z aktualnymi badaniami lekarskimi).

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

–        organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów oraz przejazdów.

–        przyjazd (odjazd) drużyn odbywa się na koszt własny, tj podmiotu delegującego

(szkoły, która wystawia zespół).

–        organizator zapewnia nieodpłatny posiłek po ukończeniu zawodów.

–        zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 05.11.2016r. do organizatora zawodów

(e-mail:62kscommando@wp.pl).

–        liczba drużyn mogąca wziąć udział w zawodach wynosi 20, w związku z tym

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

–        drużyny przywożą z sobą 6 list z imieniem i nazwiskiem zawodników.

 

 

PRZEBIEG ZAWODÓW

1.    Zawody składają się z 2 konkurencji:

–        strzelanie z karabinka pneumatycznego;

–        cross zespołowy.

2.    Rywalizacja rozpoczyna się od strzelania, po ukończeniu którego drużyna przystępuje do crossu.

3. Kolejność startów zespołów odbędzie się w kolejności przybycia do jednostki wojskowej. Organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia kolejności startu tych zespołów, które

z przyczyn obiektywnych (np. spóźniony pociąg, zepsuty środek lokomocji, itp.) nie będą uczestniczyły w odprawie technicznej przed samymi zawodami.  Warunkiem losowania jest telefoniczne zgłoszenie i podanie powodu nieobecności zespołu na odprawie.

4.Zespół przystępuje do obu konkurencji w niezmienionym składzie.

 

OPIS KONKURENCJI:

 

STRZELANIE ZESPOŁOWE

W ramach zawodów przeprowadzone zostanie strzelanie zespołowe

z karabinka pneumatycznego. Zespół liczący 6 zawodników wykonuje jednocześnie strzelanie na 6 stanowiskach strzeleckich.

Warunki strzelania:

1)    CEL: popiersie z pierścieniami (figura bojowa 23 p):

2)    ODLEGŁOŚĆ: 50 m;

3)    CZAS: strzelanie próbne – 3 min, strzelanie oceniane 5 min;

4)    ILOŚĆ NABOI: 3 szt. próbne i 5 szt. oceniane;

5)    POSTAWA: leżąca z wykorzystaniem podpórki.

Klasyfikacja końcowa strzelania

1.    Za końcowy wynik zespołu uważa się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich strzelających (liczba strzelających-6, strzały oceniane-5).

2.    W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej zespołów

o kolejności miejsc decyduje lepszy wynik najlepszego strzelca zespołu.

3.    W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez najlepszych strzelców

z zespołów o kolejności miejsc decyduje najlepszy wynik osiągnięty przez kolejnych zawodników w zespołach.

 

CROSS ZESPOŁOWY

Konkurencja polega na pokonaniu przez zespół trasy ok. 4 km w możliwie najkrótszym czasie. Drużyna przystępuje do crossu po ukończeniu strzelania. Trasa biegu usytuowana będzie na terenie 23 ŚPA w Bolesławcu.

Klasyfikacja końcowa crossu

1. Bieg wygrywa ta drużyna, która w krótszym czasie pokona trasę.

2. Za czas końcowy drużyny uznaje się czas ostatniego – szóstego zawodnika zespołu.

3. W przypadku nie ukończenia crossu przez jednego z zawodników, zespół zostaje przesunięty na koniec klasyfikacji crossu.

4. W przypadku, gdy więcej niż jeden zespół nie ukończy biegu w pełnym składzie, o miejscu w crossie decyduje liczba zawodników, która ukończyła bieg, następnie czas końcowy.

 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

1.    Za końcowy wynik zespołu w klasyfikacji generalnej uważa się sumę miejsc zdobytych przez zespół w strzelaniu oraz w crossie.

2.    W przypadku zdobycia jednakowej sumy miejsc przez kilka zespołów o zajęciu wyższego miejsca decyduje ilość pierwszych miejsc, drugich, trzecich itd.

3.    W przypadku równej liczby miejsc uzyskanych przez zespoły w 2 konkurencjach

o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje miejsce w strzelaniu, następnie miejsce w crossie.

 

Współpraca